Изложбa

У окви­ру Кон­фе­рен­ци­је одр­жа­ва се и ме­ђу­на­род­на из­ло­жба ра­до­ва, ко­ји­ма је основ­на ком­по­нен­та од­ре­ђен вид са­рад­ње из­ме­ђу на­у­ке, умет­но­сти, ин­же­њер­ства, тех­но­ло­ги­је и ди­зај­на. Ви­ше од три­де­сет ауто­ра, ка­ко у са­мо­стал­ним, та­ко и у ко­ла­бо­ра­тив­ним про­јек­ти­ма, до­но­се ра­до­ве ко­ји су фу­зи­о­ни­са­ли из­ра­жај­ну сна­гу умет­но­сти, ком­плек­сност на­уч­них и тех­но­ло­шких аспе­ка­та, као и упо­треб­ну вред­ност и ко­му­ни­ка­тив­ност, ко­је пру­жа ди­зајн. Ра­до­ви и про­дук­ти усме­ре­ни су на но­ве на­чи­не ин­тер­ак­ци­је и ко­му­ни­ка­ци­је, пре­и­спи­ти­ва­ња пер­цеп­ци­је и све­та око нас, пру­жа­ње но­вих мо­де­ла по­на­ша­ња кроз ства­ра­ње де­ла ко­ји, не са­мо да од­го­ва­ра­ју на ак­ту­ел­не по­тре­бе са­вре­ме­ног кон­тек­ста, већ и пре­и­спи­ту­ју уста­ље­не обра­сце, ме­ња­ју по­сто­је­ће, те ан­ти­ци­пи­ра­ју но­ве по­тре­бе, оче­ки­ва­ња и мо­де­ле ми­шље­ња. Ра­до­ви при­па­да­ју раз­ли­чи­тим ства­ра­лач­ким по­љи­ма – ди­зајн ур­ба­ног про­сто­ра и ур­ба­ног мо­би­ли­ја­ра, ен­те­ри­је­ра и на­ме­шта­ја, ди­зајн тек­сти­ла, ин­ду­стриј­ски ди­зајн, гра­фич­ки ди­зајн, ко­стим и мод­ни ди­зајн, сце­но­гра­фи­ја, об­ли­ко­ва­ње књи­га, ти­по­гра­фи­ја, ке­ра­ми­ка и скулп­ту­ра, умет­ност обје­ка­та, ин­ста­ла­ци­ја и но­вих ме­ди­ја, кон­зер­ва­ци­ја и ре­ста­у­ра­ци­ја. Ра­до­ви при­па­да­ју и раз­ли­чи­тим вре­мен­ским епо­ха­ма, од оних са по­чет­ка ве­ка ко­ји­ма груп­на из­ло­жба са те­мом пре­пле­те­но­сти на­у­ке и умет­но­сти да­је но­ва чи­та­ња, до ра­до­ва нај­но­ви­је про­дук­ци­је ко­ји при­ме­њу­ју ско­ра­шња ис­тра­жи­ва­ња и ре­зул­та­те из раз­ли­чи­тих ди­сци­пли­на. Ауто­ри се ин­те­ре­су­ју за но­ве при­сту­пе и ме­то­до­ло­ги­је, ко­ла­бо­ра­тив­не про­це­се ко­ји за­ма­гљу­ју гра­ни­це ме­ђу ди­сци­пли­на­ма и ства­ра­лач­ким по­љи­ма из до­ме­на на­у­ке, тех­но­ло­ги­је, умет­но­сти и ди­зај­на, да­ју­ћи јед­ни дру­ги­ма ин­спи­ра­ци­ју, ви­дљи­вост, раз­у­ме­ва­ње и раз­вој.

Кустос изложби:
Милица Перић

Уметнички савет изложби:
Марко Лађушић, ред. проф. ФПУ
мр Златко Цветковић, доцент ФПУ
мр Оливера Батајић Сретеновић, доцент ФПУ
др ум Љубица Јоцић Кнежевић, доцент ФПУ
мр Тамара Панић, доцент ФПУ

Конак Кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8