Проширени апстракт

Проширени апстракт:

  1. назив рада
  2. апстракт дужине макс. 1000 речи, са јасно представљеним предметом, циљем, методама и резултатима рада
  3. кључне речи
  4. преглед основне литературе

[Пријавни формулар у ПДФ формату]