Зборник радова

ЗБОРНИК РАДОВА:
ПРВА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
SMARTART – УМЕТНОСТИ НАУКА У ПРИМЕНИ
Од инспирације до интеракције
Факултет примењених уметности, Београд, 2020
PROCEEDINGS: FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE
SMARTART – ART AND SCIENCE APPLIED
From Inspiration to Interaction
Faculty of Applied Arts, Belgrade, 2020
[ZbornikSmartArt2019.pdf]


НАСЛОВНА СТРАНА

TITLE PAGE
[0.01.pdf]

САДРЖАЈ
CONTENT
[0.02.pdf]

РЕЧ УРЕДНИКА
EDITOR’S NOTE
[0.03.pdf] 

I
ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

HISTORY AND THEORY OF APPLIED ARTS
[1.00.pdf]

DECORATED FLAT SURFACES AND THE INVENTION OF DESIGN
IN ARMENIAN ARCHITECTURE OF THE BAGRATIDS ERA

Armen Yu. KAZARYAN
УКРАШЕНЕ РАВНЕ ПОВРШИНЕ И ИЗУМ ДИЗАЈНА У ЈЕРМЕНСКОЈ АРХИТЕКТУРИ У ДОБА БАГРАТИДА
Армен J. КАЗАРЈАН
[1.01.pdf]

DEFINING A STYLE: APPLIED ART AND ARCHITECTURAL DESIGN
IN THE SERBIAN ARCHITECTURE

Milan I. PROSEN
ДЕФИНИСАЊЕ СТИЛА: ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ И АРХИТЕКТОНСКИ ДИЗАЈН
У СРПСКОМ ГРАДИТЕЉСТВУ
Милан И. ПРОСЕН
[1.02.pdf]

ORIENTALISM AND INTERIOR DESIGN IN BELGRADE (1918–1941)
Vladana B. PUTNIK PRICA
ОРИЈЕНТАЛИЗАМ И ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА У БЕОГРАДУ (1918–1941)
Владана Б. ПУТНИК ПРИЦА
[1.03.pdf]

КУЋА СНОВА: НАДРЕАЛИЗАМ У ЕНТЕРИЈЕРУ – МУЗЕЈСКА ПОСТАВКА
У ПОРОДИЧНОЈ КУЋИ МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ У ПОЖАРЕВЦУ
Ана Н. ВУКОВИЋ
A HOUSE OF DREAMS: SURREALISM IN INTERIOR DESIGN – A MUSEUM
SETTING IN THE FAMILY HOUSE OF MILENA PAVLOVIC BARILLI IN POZAREVAC
Ana N. VUKOVIĆ
[1.04.pdf]

TRADITION AND MODERNITY: APPLIED ARTS GENERAL EXHIBITIONS
AT “RAKOVSKI” 125 GALLERY (1955 – 1972)
Natasha М. NOEVA
ТРАДИЦИЈА И МОДЕРНОСТ: ОПШТЕ ИЗЛОЖБЕ ПРИМЕЊЕНЕ
УМЕТНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ „РАКОВСКИ“ 125 (1955–1972)
Наташа М. НОЕВА
[1.05.pdf]

СВАКОДНЕВНА ЕСТЕТИКА У АРХИТЕКТУРИ И ПРИМЕЊЕНИМ УМЕТНОСТИМА
Ирена И. Кулетин ЋУЛАФИЋ
EVERYDAY AESTHETICS IN ARCHITECTURE AND APPLIED ARTS
Irena I. Kuletin ĆULAFIĆ
[1.06.pdf]

ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ НА ПОРЦЕЛАНУ
Биљана С. ЦРВЕНКОВИЋ
ENCYCLOPEDIAS ON PORCELAIN
Biljana S. CRVENKOVIĆ
[1.07.pdf]

A NEW UNDERSTANDING OF THE NATIONAL STYLE OF DRAGUTIN
INKIOSTRI MEDENJAK – SECESSION OR TRADITION, DESIGN OR ARCHITECTURE
Marina S. PAVLOVIĆ
НОВО ЧИТАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ СТИЛА ДРАГУТИНА ИНКИОСТРИЈА
МЕДЕЊАКА – СЕЦЕСИЈА ИЛИ ТРАДИЦИЈА / ДИЗАЈН ИЛИ АРХИТЕКТУРА
Марина С. ПАВЛОВИЋ
[1.08.pdf]

DESIGN PRINCIPLES FOR ACHIEVING INTERIOR SPATIALITY
Đorđe I. ALFIREVIĆ, Sanja R. SIMONOVIĆ ALFIREVIĆ
ПРОЈЕКТАНТСКИ ПРИНЦИПИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ПРОСТОРНОСТИ У ЕНТЕРИЈЕРУ
Ђорђе И. АЛФИРЕВИЋ, Сања Р. СИМОНОВИЋ АЛФИРЕВИЋ
[1.09.pdf]

СЦЕНОГРАФИЈА КАО ПРЕВОД ТЕКСТА – ПРИМЕРИ
ИЗ ИСТОРИЈЕ СРПСКЕ ПОЗОРИШНЕ СЦЕНОГРАФИЈЕ
Нинослава Р. ВИЋЕНТИЋ
SCENOGRAPHY AS А TRANSLATION OF THE PLAY – SERBIAN
SCENOGRAPHY AFTER WORLD WAR
Ninoslava R. VIĆENTIĆ
[1.10.pdf]

COOPERATION OF THE NATIONAL BANK AND PAVLE PAJA JOVANOVIĆ
DURING THE PERIOD 1928–1939. CASE STUDY: ARTISTIC DESIGNS FOR THE
1000-DINAR BANKNOTE WITH THE PORTRAIT OF QUEEN MARIJA KARAĐORĐEVIĆ
Gordana М. JAUKOVIĆ
САРАДЊА НАРОДНЕ БАНКЕ И ПАВЛА ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА: 1928–1939.
СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ЛИКОВНО РЕШЕЊЕ ЗА НОВЧАНИЦУ ОД 1000 ДИНАРА
СА ПОРТРЕТОМ КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ КАРАЂОРЂЕВИЋ
Гордана М. ЈАУКОВИЋ
[1.11.pdf]

MODERN ARISTOXENUSIAN: UNDERSTANDINGS OF RHYTHM,
BEYOND REPRESENTATION? – BAKHTIN, LEVINUS AND KRISTEVA
Eiichi TOSAKI
САВРЕМЕНИ АРИСТОКСЕНУСИЈАН: ПОИМАЊЕ РИТМА,
ВИШЕ ОД ПРИКАЗИВАЊА? – БАКХТИН, ЛЕВИНАС И КРИСТЕВА
Еичи ТОСАКИ
[1.12.pdf]

II
ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE
[2.00.pdf]

КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ПОЛИХРОМНИМ МЕРМЕРНИМ
ПОВРШИНАМА И КАМЕНОЈ ПЛАСТИЦИ БОГОРОДИЧИНЕ ЦРКВЕ У СТУДЕНИЦИ
Стојанка Д. САМАРЏИЋ, Десимир M.ТАНОВИЋ, Војин Р. НИКОЛИЋ
CONSERVATION AND RESTORATION OF THE POLYCHROME MARBLE SURFACES
AND STONE CARVING WORKS OF THE HOLY VIRGIN CHURCH IN STUDENICA
Stojanka D. SAMARDŽIĆ, Desimir M. TANOVIĆ, Vojin R. NIKOLIĆ
[2.01.pdf]

THE THRONE ICONS OF THE ICONOSTASIS IN THE BIGORSKI
MONASTERY: THE SHADES FROM THE PAST
Angelina J. POPOVSKA, Svetlana G. MAMUČEVSKA-MILJKOVIĆ
ПРЕСТОНЕ ИКОНЕ ИКОНОСТАСА У БИГОРСКОМ МАНАСТИРУ:
НИЈАНСЕ ИЗ ПРОШЛОСТИ
Ангелина Ј. ПОПОВСКА, Светлана Г. МАМУЧЕВСКА-МИЉКОВИЋ
[2.02.pdf]

WOODEN ROMANESQUE DOORS OF THE SPLIT CATHEDRAL – VIRTUAL RECONSTRUCTIONS
Žana MATULIĆ BILAČ, Mladen ČULIĆ
ДРВЕНА РИМСКА ВРАТА СПЛИТСКЕ КАТЕДРАЛЕ – ВИРТУЕЛНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
Žana MATULIĆ BILAČ, Mladen ČULIĆ
[2.03.pdf]

CONSERVATION AND RESTORATION OF A SPECIMEN FROM
THE PRIVATE LEPIDOPTERA COLLECTION
Bogdan D. KNEŽEVIĆ, Radmila B. DAMJANOVIĆ, Tijana P. LAZIĆ, Mina Lj. JOVIĆ
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ПРИМЕРКА ЛЕПТИРА ИЗ ПРИВАТНЕ ЗБИРКЕ
Богдан Д. КНЕЖЕВИЋ, Радмила Б. ДАМЈАНОВИЋ, Тијана П. ЛАЗИЋ, Мина Љ. ЈОВИЋ
[2.04.pdf]

ПРИМЕНА КОМПОЗИТА НА БАЗИ МИКРОФИБРИЛИСАНЕ
ЦЕЛУЛОЗЕ У КОНЗЕРВАЦИЈИ ПАПИРА
Јована Ж. МИЛАНОВИЋ, Тијана П. ЛАЗИЋ, Ирена Д. ЖИВКОВИЋ, Мирјана М. КОСТИЋ
APPLICATION OF MICROFIBRILLATED CELLULOSE-BASED
COMPOSITES IN PAPER CONSERVATION
Jovana Ž. MILANOVIĆ, Tijana P. LAZIĆ, Irena D. ŽIVKOVIĆ, Mirjana M. KOSTIĆ
[2.05.pdf]

THE INSPIRING MEDIATION OF ARCHAEOLOGICAL
HYPOTHESES BY ARCHITECTURAL ABSTRACTION
Dominik LENGYEL, Catherine TOULOUSE
НАДАХЊУЈУЋЕ ТУМАЧЕЊЕ АРХЕОЛОШКИХ ХИПОТЕЗА
АРХИТЕКТОНСКОМ АПСТРАКЦИЈОМ
Доминик ЛЕНГИЕЛ, Катерин ТУЛУЗ
[2.06.pdf]

ШТА ПОВЕЗУЈЕ ГЕОЛОГИЈУ ЈУГОИСТОЧНЕ СТИРИЈЕ И ЈЕДАН
ОД ПРВИХ АУТОПОРТРЕТА У СРПСКОЈ УМЕТНОСТИ?
Наташа Ж. ИЛИЋ
WHAT CONNECTS THE GEOLOGY OF SOUTHEAST STYRIA
AND ONE OF THE FIRST SELF-PORTRAITS IN SERBIAN ART?
Nataša Ž. ILIĆ
[2.07.pdf]

ОД ТРАДИЦИОНАЛНОГ ДО САВРЕМЕНОГ ПРИСТУПА У КОНЗЕРВАЦИЈИ
И РЕСТАУРАЦИЈИ ДРВЕНИХ НОСИЛАЦА ИКОНА – ПРИМЕР РАЗВОЈА
КОНЗЕРВАТОРСКЕ ПРАКСЕ ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ
Даниела Д. КОРОЛИЈА ЦРКВЕЊАКОВ, Лука Р. КУЛИЋ
FROM TRADITIONAL TO CONTEMPORARY APPROACH IN THE CONSERVATION
AND RESTORATION OF THE WOODEN SUPPORTS OF ICONS – AN EXAMPLE
OF THE DEVELOPMENT OF CONSERVATION PRACTICE OF THE MATICA SRPSKA GALLERY
Daniela D. KOROLIJA CRKVENJAKOV, Luka R. KULIĆ
[2.08.pdf]

МУЗЕАЛИЗАЦИЈА ЗАОСТАВШТИНЕ АРХИТЕКТЕ МИЛАНА ЗЛОКОВИЋА
КАО ПРИМЕР ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
Ангелина Ж. БАНКОВИЋ
MUSEALIZATION OF MILAN ZLOKOVIC’S LEGACY AS AN EXAMPLE
OF PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE
Angelina Ž. BANKOVIĆ
[2.09.pdf]

ДРВЕНЕ МАКЕТЕ СРПСКИХ СРЕДЊОВЕКОВНИХ ЦРКАВА УЧИТЕЉА
ПЕТРА Д. ПЕТРОВИЋА: ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ
Јелена З. ПАВЛИЧИЋ
CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE WOODEN MODELS OF SERBIAN
MEDIEVAL CHURCHES MADE BY TEACHER PETAR D. PETROVIĆ
Jelena Z. PAVLIČIĆ
[2.10.pdf]

III
ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ И ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
APPLIED ART AND DIGITAL TECHNOLOGIES
[3.00.pdf]

ФУЗИЈА НАУКЕ, ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА И РЕШЕЊА КОЈА НАМ ДАРУЈЕ ПРИРОДА
Маја М. МИЛИНИЋ БОГДАНОВИЋ
FUSION OF SCIENCE, DESIGN OF TEXTILES AND SOLUTIONS GIVEN TO US BY NATURE
Maja M. MILINIĆ BOGDANOVIĆ
[3.01.pdf]

PARAMETRIC PATTERNS IN ARCHITECTURE – EXPERIENCES, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
Vesna Z. STOJAKOVIĆ, Bojan B. TEPAVČEVIĆ, Marko P. VUČIĆ, Ivana V. BAJŠANSKI, Dejan N. MITOV
ПАРАМЕТАРСКИ ПАТЕРНИ У АРХИТЕКТУРИ – ИСКУСТВА, ИЗАЗОВИ И МОГУЋНОСТИ
Весна З. СТОЈАКОВИЋ, Бојан Б. ТЕПАВЧЕВИЋ, Марко П. ВУЧИЋ,
Ивана В. БАЈШАНСКИ, Дејан Н. МИТОВ
[3.02.pdf]

WHAT DO WE SEE WITH OUR EYES AND WHAT DO WE “SEE” WITH
OUR FINGERS?: UNDERSTANDING PAINTINGS WITH A SURFACE RELIEF
Tamara F. TRČEK PEČAK, Deja A. MUCK, Nada S. MADŽARAC
ШТА ВИДИМО ОЧИМА И ШТА „ВИДИМО“ ПРСТИМА? – РАЗМАТРАЊЕ
СЛИКА СА ПОВРШИНСКИМ РЕЉЕФОМ
Тамара ТРЧЕК ПЕЧАК, Деја МУЦК, Нада МАЏАРАЦ
[3.03.pdf]

IV
ПРИМЕЊЕНА ГЕОМЕТРИЈА У ВИЗУЕЛНИМ УМЕТНОСТИМА
APPLIED GEOMETRY IN VISUAL ARTS
[4.00.pdf]

PERSPECTIVE AND SCULPTURE – THE SEARCH OF AN ARTIST
Stella BATTAGLIA
ПЕРСПЕКТИВА И СКУЛПТУРА – УМЕТНИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ
Стела БАТАЉА
[4.01.pdf]

СЛИКАРСКА ПЕРСПЕКТИВА У ДЕЛУ МАРКА ЧЕЛЕБОНОВИЋА
Ивана Ј. МAРЦИКИЋ, Маријана В. ПАУНОВИЋ
PAINTING PERSPECTIVE IN THE WORKS OF MARKO ČELEBONOVIĆ
Ivana J. MARCIKIĆ, Marijana V. PAUNOVIĆ
[4.02.pdf]

КОМПЛЕКСНОСТ СТВАРАЛАШТВА И КОМУНИКАЦИЈЕ
Милош Р. МИЛОВАНОВИЋ
COMPLEXITY OF CREATION AND COMMUNICATION
Miloš R. MILOVANOVIĆ
[4.03.pdf]

3D LATTICE PANELS BASED ON THE CONCAVE POLYHEDRA
OF THE SECOND SORT: IDEAS FOR ARCHITECTURAL ORNAMENTS
Marija Đ. OBRADOVIĆ, Slobodan Ž. MIŠIĆ
3Д РЕШЕТКАСТИ ПАНЕЛИ БАЗИРАНИ НА КОНКАВНИМ ПОЛИЕДРИМА
ДРУГЕ ВРСТЕ: ИДЕЈЕ ЗА АРХИТЕКТОНСКЕ ОРНАМЕНТЕ
Марија Ђ. ОБРАДОВИЋ, Слободан Ж. МИШИЋ
[4.04.pdf]

THREE-DIMENSIONAL ROSETTES BASED ON THE GEOMETRY
OF CONCAVE DELTAHEDRAL SURFACES
Slobodan Ž. MIŠIĆ, Marija Đ. OBRADOVIĆ, Mirjana D. MILAKIĆ
ТРОДИМЕНЗИОНАЛНЕ РОЗЕТЕ ЗАСНОВАНЕ
НА ГЕОМЕТРИЈИ КОНКАВНИХ ДЕЛТАЕДАРСКИХ ПОВРШИ
Слободан Ж. МИШИЋ, Марија Ђ. ОБРАДОВИЋ, Мирјана Д. МИЛАКИЋ
[4.05.pdf]

GEOMETRIC PROPORTIONAL MODEL OF THE CHURCH OF THE LJUBOSTINJA MONASTERY
Magdalena S. DRAGOVIĆ, Aleksandar A. ČUČAKOVIĆ, Jelena V. BOGDANOVIĆ,
Svetlana J. ČIČEVIĆ, Aleksandar V. TRIFUNOVIĆ
ГЕОМЕТРИЈСКИ ПРОПОРЦИЈСКИ МОДЕЛ ЦРКВЕ МАНАСТИРА ЉУБОСТИЊА
Магдалена С. ДРАГОВИЋ, Александар A. ЧУЧАКОВИЋ, Јелена В. БОГДАНОВИЋ,
Светлана Ј. ЧИЧЕВИЋ, Александар В. ТРИФУНОВИЋ
[4.06.pdf]

V
НОВИ МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРИМЕЊЕНИМ УМЕТНОСТИМА
NEW MATERIALS AND TECHNOLOGIES IN APPLIED ARTS
[5.00.pdf]

ПАМЕТНИ ТЕКСТИЛ – МАТЕРИЈАЛИ СА МЕМОРИСАЊЕM ОБЛИКА
Бранислава Б. ЛАЗИЋ, Биљана Б. ПОПОВИЋ, Снежана Т. ПОЗНАНОВИЋ
SMART TEXTILES – SHAPE MEMORY MATERIALS
Branislava B. LAZIĆ, Biljana B. POPOVIĆ, Snežana T. POZNANOVIĆ
[5.01.pdf]

ТРАНСФЕР ШТАМПА ТЕКСТИЛA
Бранислава Б. ЛАЗИЋ, Биљана Б. ПОПОВИЋ, Снежана Т. ПОЗНАНОВИЋ
TRANSFER PRINTING OF TEXTILES
Branislava B. LAZIĆ, Biljana B. POPOVIĆ, Snežana T. POZNANOVIĆ
[5.02.pdf]

IV
ТЕРМИНОЛОШКА ПРОБЛЕМАТИКА У ПРИМЕЊЕНИМ УМЕТНОСТИМА

TERMINOLOGICAL CHALLENGES IN APPLIED ARTS
[6.00.pdf]

CONTEMPORARY TERMINOLOGY IN THE FIELD OF TYPЕ
Olivera R. STOJADINOVIĆ
САВРЕМЕНА ТЕРМИНОЛОГИЈА У ОБЛАСТИ ТИПОГРАФИЈЕ
Оливера Р. СТОЈАДИНОВИЋ
[6.01.pdf]

TERMINOLOGY OF DESIGN
Mirjana J. TEOFANOVIĆ
ТЕРМИНОЛОГИЈА ДИЗАЈНА
Мирјана Ј. ТЕОФАНОВИЋ
[6.02.pdf]

THE GLUE THAT HOLDS US TOGETHER: CHALLENGES OF
TRANSLATING CONSERVATION-RESTORATION TERMINOLOGY
FROM AND INTO SERBIAN
Aleksandra P. ORAŠANIN, Aleksandar Đ. VULETIĆ
ВЕЗИВО КОЈЕ НАС ДРЖИ ЗАЈЕДНО: ИЗАЗОВИ ПРЕВОЂЕЊА
ТЕРМИНОЛОГИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ КОНЗЕРВАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ
СА СРПСКОГ И НА СРПСКИ ЈЕЗИК
Александра П. ОРАШАНИН, Александар Ђ. ВУЛЕТИЋ
[6.03.pdf]

VII
ОБРАЗОВНИ АСПЕКТИ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ
EDUCATIONAL ASPECTS OF APPLIED ARTS
[7.00.pdf]

УМЕТНОСТ КАО МОТИВ У ОБЛИКОВАЊУ ОТВОРЕНИХ ЈАВНИХ
ПРОСТОРА НА ПРЕДМЕТУ „МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПРОСТОРА”
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ
Александра М. ЂУКИЋ, Бранислав М. АНТОНИЋ
ART AS A MOTIVE IN THE DESIGN OF OPEN PUBLIC SPACES
AT THE COURSE “MORPHOLOGY OF URBAN SPACE” OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE IN BELGRADE
Aleksandra M. ĐUKIĆ, Branislav M. ANTONIĆ
[7.01.pdf]

УМЕТНОСТ ИЗМЕЂУ СТРАТЕШКОГ И ПОЕТИЧНОГ У ПРОЦЕСУ
ПРОЈЕКТАНТСКОГ ОБРАЗОВАЊА У ПЕЈЗАЖНОЈ АРХИТЕКТУРИ
Драгана Т. ЋОРОВИЋ, Андреја С. ТУТУНЏИЋ, Милена В. ПУТНИК
BETWEEN STRATEGIC AND POETICAL: ART IN THE PROCESS
OF LANDSCAPE ARCHITECTURE EDUCATION
Dragana T. ĆOROVIĆ, Andreja S. TUTUNDŽIĆ, Milena B. PUTNIK
[7.02.pdf]

BULGARIAN “DIALECT” OF DESIGN EDUCATION:
PERSPECTIVES IN THE YEAR OF ITS ANNIVERSARY
Dimitar Iv. DOBREVSKI
БУГАРСКИ „ДИЈАЛЕКТ” ОБРАЗОВАЊА У ОБЛАСТИ ДИЗАЈНА:
ПЕРСПЕКТИВЕ У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА
Димитар И. ДОБРЕВСКИ
[7.03.pdf]

ДИГИТАЛНИ УРОЂЕНИЦИ И ЛИКОВНО НАСЛЕЂЕ: УЧЕНИЧКЕ
ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ ЛИКОВНОГ НАСЛЕЂА УПОТРЕБОМ НОВИХ МЕДИЈА
Ива Н. СУБОТИЋ КРАСОЈЕВИЋ
DIGITAL NATIVES AND ART HERITAGE: HIGH SCHOOL STUDENTS’
INTERPRETATIONS OF ART HERITAGE WITH THE HELP OF THE NEW MEDIA
Iva N. SUBOTIĆ KRASOJEVIĆ
[7.04.pdf]

УГРОЖЕНЕ ВРСТЕ: МАПЕ ПРОГНАНИХ КАРТОГРАФА
Наталија Д. СИМИЋ
ENDANGERED SPECIES: EXILED CARTOGRAPHERS’ MAPS
Natalija D. SIMIĆ
[7.05.pdf]

VIII
ДРУГА РАЗМАТРАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ

ПРАКСИ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ И НАУКЕ
OTHER CONCEPTS AND PERSPECTIVES IN THE
COLLABORATIVE PRACTICE OF APPLIED ARTS AND SCIENCES
[8.00.pdf]

ТИПОГРАФСКО ПИСМО И ФИЛОЗОФИЈА ЛУДВИГА ВИТГЕНШТАЈНА
Ана Н. ПРОДАНОВИЋ
THE TYPEFACE WITH THE PHILOSOPHY OF LUDWIG WITTGENSTEIN
Ana N. PRODANOVIĆ
[8.01.pdf]

FRAGMENTS OF THOUGHTS ON CITY AS AN INHERITANCE
Jiří TОURЕК
ФРАГМЕНТИ МИСЛИ О ГРАДУ КАО НАСЛЕЂУ
Јиржи ТУРЕК
[8.02.pdf]

ФОТОГРАФИЈА КАО МЕХАНИЗАМ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРА
Данијела М. ДИМКОВИЋ
PHOTOGRAPHY AS A MECHANISM OF SPACE IDENTIFICATION AND REPRESENTATION
Danijela M. DIMKOVIĆ
[8.03.pdf]

ПОЛИТИКЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ У УМЕТНОСТИ: СТРАТЕГИЈЕ
РАСЛОЈАВАЊА ПЕРЦЕПЦИЈЕ КАО УМЕТНИЧКИ ПОСТУПАК
Милица Д. СТОЈШИЋ
POLITICS OF PERCEPTION IN ART: STRATEGIES OF PERCEPTUAL
STRATIFICATION AS AN ARTISTIC PROCESS
Milica D. STOJŠIĆ
[8.04.pdf]


ИМПРЕСУМ
IMPRINT
[9.01.pdf]